Friday 12th,Saturday 13thChristmas Celebration,Sunday 14th :John3:16-21

IMG_0262

IMG_0189

IMG_0190IMG_0191

IMG_0192

IMG_0194IMG_0195

IMG_0197IMG_0199IMG_0202IMG_0203IMG_0204IMG_0206

IMG_0207IMG_0208

IMG_0210IMG_0213

IMG_0214IMG_0215

IMG_0216IMG_0217

IMG_0218IMG_0220

IMG_0222IMG_0223

IMG_0221

IMG_0228IMG_0224IMG_0225IMG_0227IMG_0226

IMG_0234IMG_0235

IMG_0236IMG_0237

IMG_0238IMG_0239

IMG_0240IMG_0241

IMG_0242IMG_0243IMG_0244

IMG_0245

IMG_0246

IMG_0248IMG_0249

IMG_0251IMG_0252

IMG_0253

IMG_0254

IMG_0255IMG_0257

IMG_0260IMG_0262

IMG_0261IMG_0264

IMG_0256IMG_0258IMG_0259IMG_0267IMG_0268IMG_0269IMG_0270

IMG_0271IMG_0272

IMG_0273IMG_0274

IMG_0275

IMG_0279IMG_0276

IMG_0277IMG_0278

 

IMG_0280IMG_0282

IMG_0283IMG_0286

IMG_0287IMG_0288

IMG_0290IMG_0291

IMG_0293IMG_0294

IMG_0295IMG_0296

IMG_0298IMG_0297

IMG_0299IMG_0300

IMG_0301IMG_0302

IMG_0303IMG_0304

IMG_0306IMG_0305

 

IMG_0307IMG_0308

IMG_0309IMG_0311

IMG_0312IMG_0313

IMG_0314IMG_0315

IMG_0317IMG_0318

IMG_0320

IMG_0321IMG_0322

IMG_0326IMG_0327

IMG_0328

IMG_0329